Link น่าสนใจ
ค่าเงินทั่วโลก Realtime currency ราคาทองคำ ราคาน้ำมัน Realtime gold Realtime oil การยางแห่งประเทศไทย
ข่าวสาร อัพเดท
ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 พ.ศ. .... ที่ผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) [27 ส.ค. 58] พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2558 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับเป็นกฎหมายแล้ว [5 พ.ย. 58]
ราคาประมูล ตลาดกลางยางพารา สงขลา
Rubber Last Change
น้ำยางสด (100%) 40.00 0.00
ยางแผ่นดิบ 40.33 +0.21
ยางแผ่นรมควัน ชั้น 3 42.45 +0.22
FOB กรุงเทพฯ ยางแผ่น 46.40 -0.25
FOB กรุงเทพฯ ยางข้น (60%) 31.75 0.00
ที่มา : การยางแห่งประเทศไทย
21 ต.ค. 58
อัตราแลกเปลี่ยน
อัตราแลกเปลี่ยน

TOP